| η ομάδα / γενικές αρχές / η διαδικασία |

/ Ο αρχιτέκτονας, έχοντας τεχνική και θεωρητική επιστημονική κατάρτιση, σχεδιάζει, οργανώνει και επιβλέπει την υλοποίηση κατασκευών, μορφών και χώρων. Χειρίζεται, οργανώνει και συνδυάζει δημιουργικά τα υλικά, τις τεχνικές και την τεχνολογία, το φως και την σκιά.

/ Ο αρχιτέκτονας λειτουργεί ως σύμβουλος του πελάτη. Σε πρώτη φάση αναλαμβάνει να συνθέσει μια αρχιτεκτονική πρόταση που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψιν τους παράγοντες της λειτουργικότητας, της αισθητικής, της ασφάλειας, του κόστους, των κανονισμών, της αντοχής, του περιβάλλοντος, τεχνικούς παράγοντες και δυσκολίες κτλ. Ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι να επιλύει τα προβλήματα και τις αντιφάσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των παραπάνω. Η πρόταση που θα προκύψει μέσα από την παραπάνω διαδικασία, μπορεί να είναι όσο αναλυτική επιθυμεί ο πελάτης. Πέραν της μορφής και της διαρρύθμισης εσωτερικού / εξωτερικού / περιβάλλοντος χώρου, μπορεί να περιέχει και συμβουλές διακόσμησης, επιλογής χρωμάτων, υλικών, φωτισμού και εξοπλισμού, επιλογή ή σχεδιασμό επίπλων και άλλα. Σε αυτή τη φάση προκύπτει και ένας αρχικός προϋπολογισμός του έργου.

/ Η τελική πρόταση παραδίδεται στον πελάτη με την μορφή αρχιτεκτονικών σχεδίων, κατασκευαστικών λεπτομερειών και προδιαγραφών, τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και αν απαιτείται, κατατίθεται φάκελος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση άδειας.

/ Στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας μαζί με τον πελάτη ή εκ μέρους του, επεξηγεί την πρόταση στις απαιτούμενες ομάδες και συνεργεία ειδικών τεχνικών, μαστόρων και τεχνιτών και προχωρά στην διαδικασία προσφορών / δημοπράτησης του έργου. Μπορεί επίσης να προτείνει συνεργεία, αν ο πελάτης το επιθυμεί. Σε αυτή τη φάση προκύπτει και ένας ακριβέστερος προϋπολογισμός του έργου.

/ Τέλος, ο αρχιτέκτονας οργανώνει και διαχειρίζεται τις ομάδες υλοποίησης του έργου και επιβλέπει την πρόοδο των εργασιών κατά την διάρκεια της υλοποίησης / κατασκευής.